Nihoniumi

Nihoniumi është një element kimik me simbolin Nh dhe numrin atomik 113.