Lutetiumi

Lutetiumi është një element kimik me simbolin Lu dhe numrin atomik 71.