Taliumi

Taliumi

Taliumi është një element kimik me simbolin Tl dhe numrin atomik 81.