Kaliforniumi

Kaliforniumi është një element kimik me simbolin Cf dhe numrin atomik 98.