Berkeliumi

Berkeliumi është një element kimik me simbolin Bk dhe numrin atomik 97.