Samariumi

Samariumi është një element kimik me simbolin Sm dhe numrin atomik 62.