Einsteiniumi

Einsteiniumi është një element kimik me simbolin Es dhe numrin atomik 99.