Rhodiumi

Rhodiumi është një element kimik me simbolin Rh dhe numrin atomik 45.