Osmiumi

Osmiumi

Osmiumi është një element kimik me simbolin Os dhe numrin atomik 76.