Grupi i katërt i elementeve kimike

Ky grup i përfshin këto elemente :

Këto elemente kanë 4 elektrone ne orbitalet e jashtme. Radherfordi nuk gjendet ne natyrë por përfitohet artificialisht. Ne temperature normale këta elemente janë në gjendje te ngurtë.